Zájmové aktivity

Náš školní vzdělávací program je tvořen s důrazem na to, abychom činnostmi, které dětem nabízíme, poskytly dostatek podnětů k vnímání a rozvoji každé osobnosti. Každodenní aktivity, kterým děti mají možnost se věnovat, rozvíjí jejich individualitu. Každé dítě má možnost nalézt a uspokojit v jednotlivých aktivitách své potřeby. A to nejen v průběhu vzdělávacích dopoledních bloků, ale také v odpolední nabídce zájmových kroužků.
 

HARMONOGRAM A POJETÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ ve školním roce 2018/2019


Den

Název zájmového kroužku, jeho anotace

Vedoucí kroužku

Čas

PO

„Povídálek“

Jarmila Ohlídalová

13.00 – 14.00

Rozvoj osobnosti dítěte v oblasti prosociálního chování. Formou her a činností děti vnímají lidské hodnoty a učí se vzájemně naslouchat, tolerovat, respektovat, přijímat názor druhého, vnímat různé úhly pohledu, vést rozhovory v oblasti etiky, etikety a aktuálních každodenních situací okolního světa.

ÚT

„Divadélko“

Naďa Kolaříková

13.00 – 14.00

Rozvíjí osobnost dítěte a jeho zájmy v oblasti řečových, komunikativních a hereckých dovedností. Podporuje přirozený mluvený projev, správnou výslovnost a pomáhá rozšiřovat slovní zásobu. Děti získávají elementární nejen herecké dovednosti jako např. práce s maňáskem, loutkou nebo marionetou, rozvíjí mluvený projev při zpěvu, tanci a hrách. Nedílnou součástí je účast na kulturních představeních, výstavách či setkání se se zajímavými osobnostmi.

„Paletka“

Livie Bílá

13.00 – 14.15

Rozvoj tvořivosti, senzitivity a kreativity dítěte prostřednictvím rukodělné práce s výtvarným i zbytkovým materiálem, seznamování se s řadou výtvarných technik, rozvoj smyslového vnímání a zručnosti při tvoření z keramické hlíny.

ST

„Angličtina hrou“

Veronika Hlavinková

13.00 – 14.00

Elementární hrátky s angličtinou prostřednictvím pohybu, her, básní, písní a manipulačních činností. Při těchto aktivitách dítě získává základní slovní zásobu v anglickém jazyce, prožívá radost z jazyka a z jeho chápání souvislostí.

ČT

„Všeználek“

Denisa Mojteková

13.00 – 14.00

Badatelskými činnostmi a aktivitami, pokusy a měřeními děti získávají povědomí o zákonitostech přírody, o přírodních cyklech a dějích, o mechanických a technických principech. Učí se vytvářet odhady a úsudky k řešení jednoduchých badatelských úkolů a zkoumání, vyslovovat vlastní závěry.

„Notička“

Edita Bílá

13.00 – 14.30

Zdravé foukání a hraní na zobcovou flétnu. Individuální i skupinová hra na tělo, rozvíjení vnímání rytmu při melodizaci a rytmizaci říkadel. Prostřednictví dechových cvičení s pírky, míčky a dalším materiálem prohlubování návyků správného dýchání.

Sportík“

Karolína Hanzelková

13.00 – 14.00

 

Rozvíjí sportovně pohybové předpoklady a dovednosti dítěte, napomáhá rozvoji v oblasti hrubé motoriky. Díky koncepčně postaveným lekcím rozvíjí přirozenou radost z pohybu dětí, koordinuje běh, chůzi, lezení, plazení, skoky a další přirozené pohyby dětí, které jsou nezbytné pro rozvoj dalších pohybových návyků. V neposlední řadě se děti při kolektivních hrách učí chápat a dodržovat pravidla hry a fair play jednání.

„Hoblík“

Naďa Kolaříková

10.00 – 11.00

Prostřednictvím pravidelných „dílen“ děti rozvíjí jemnou motoriku, řemeslnou dovednost a konstruktivní myšlení. Při jednoduché řemeslné práci se dřevem a používáním nástrojů formují svou manuální zručnost a dovednost. Vnímají všechny etapy svého pracovního procesu při vzniku výrobku od přípravy pracovního místa a nástrojů až po jeho finální podobu.

každý první pátek v měsíci v dílně SSI Schaefer

 

Komplexní nabídka zájmových aktivit /mažoretky, taneční kroužek, floorball apod./ je v úvodu školního roku představena rodičům. Podle skutečného zájmu a potřeb dětí jsou následně otevřeny ty kroužky, jejichž kapacita je naplněna.

 

 Vzhledem k tomu, že nám počasí překazilo plány, jsme nuceni program zahradní slavnosti upravit. Vystoupení dětí proběhne ve třídách. Představení Pulečků a Bodlínků  od 15.30 hodin...
19. 06. 2019
Úterý 25.6.2019 je ve znamení zdatných cyklistů. Všichni Bodlínci a Smajlíci, kteří mají své kolo a ostatní výbavu /přilbu/ ve výborném stavu a své cyklistické dovednosti chtějí vyzkoušet na trase...
15. 06. 2019
 … z provozně technických důvodů.
15. 06. 2019
Najdete ve výloze Zelené lékárny
15. 06. 2019
Vážení a milí, čas letí jako voda a školní rok je téměř za námi. Bývá naším zvykem, že se na konci každého roku společně loučíme s budoucími školáky a v každé třídě pro Vás připravujeme program. Letos...
15. 06. 2019
Po našem chovatelském začátku, kdy jsme „ubytovali“ do jednoho terária samičku i samečka, jsme zkušeností došli k tomu, že páreček musíme rozdělit. Hledáme proto hodného dárce, který by nám mohl věnovat...
15. 06. 2019

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU