Zápis dítěte

ZÁPIS 2022/2023 - ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH 

Vážení rodiče,

v aktualitách naleznete pod číselnými kódy seznam přijatých dětí od školního roku 2022/2023.

Vzhledem k tomu, že počet přijatých dětí není v tuto chvíli ještě definitivní s ohledem na nedořešené odklady školní docházky, je možné, že se počet volných míst ještě změní. V případě, že se tak stane, budete jako zákonní zástupci nepřijatých dětí kontaktováni. Bohužel z kapacitních důvodů nemůže být momentálně vyhověno většímu počtu zájemců.

Milí rodiče, děkujeme za vaši přízeň a důvěru, kterou jste nám prokázali podáním přihlášky do Prima školky.
Velmi si jí ceníme a váš zájem nás těší. Rádi jsme se s vámi a vašimi dětmi osobně setkali.

Přeji vám zdraví, pohodu a spoustu hezkých společných chvil.

A budu se těšit na další příležitost k setkání.

Mgr. Edita Bílá   
ředitelka školy


V Hranicích 10. května 2022

Chcete zapsat své dítě do Prima školky?

 

Níže najdete informace, jak v případě vašeho zájmu postupovat.

K předškolnímu vzdělávání je možné podat předběžnou přihlášku i v průběhu roku. Formulář této předběžné žádosti naleznete v „dokumentech“. Po vyplnění zašlete tiskopis na e-mail
info@prima-skolka.cz.   

Oficiální proces zápisu probíhá v průběhu prvních květnových dnů.

Letošní zápis nových dětí na školní rok 2022/2023 proběhne v termínu od 2. do 4. května 2022.

V případě, že již rodič podal předběžnou přihlášku, je proces zápisu následující.

V návaznosti na uveřejnění informací o organizaci zápisu na webu, kontaktuje ředitelka školy rodiče, kteří zájem o zapsání již projevili s pozvánkou na e-mail uvedený v předběžné žádosti.

V této pozvánce obdrží rodič přesné datum a čas, kdy se k zápisu i s dítětem dostavit. Zároveň vám bude přiděleno evidenční číslo, pod kterým celý proces administrace zápisu bude probíhat. Pozvánky k zápisu budou letos rozeslány ve dnech 13. a 14.4.2022.

Pokud jste nevyužili možnosti předběžného podání žádosti, pak kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 774 646 015 nebo e-mailu ebila@prima-skolka.cz.

Vzhledem k tomu, že nám záleží na tom, aby zápis, který považujeme za slavnostní událost, proběhl v co možná nejpohodovější atmosféře, doporučujeme v den jeho konání, aby:

 • se s dítětem dostavili oba rodiče, případně jeden zákonný zástupce a další doprovod,
 • s sebou rodič přinesl: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, očkovací průkaz dítěte a přezůvky pro dítě.

Nejpozději do 30 dnů od podání žádosti o přijetí dítěte je rodič vyrozuměn o přijetí či nepřijetí dítěte, a to prostřednictvím uveřejněného seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy a také na informativní nástěnce v MŠ. Zpravidla je však rozhodnutí vydáno do 7 dnů.

Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce předškolní docházky, sourozenci dětí, které již do Prima školky docházejí a děti zaměstnanců partnerské firmy SSI Schaefer.
UKONČENÍ ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Milí rodiče,

níže naleznete seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v Prima školce od příštího školního roku 2021/2022.

Rozhodnutí o přijetí dítěte vám bude předáno při příležitosti adaptačního programu v srpnu. Bližší informace spojené s docházkou vám budou zaslány do vašich e-mailových schránek do 30 dnů.

Pokud nenaleznete v uveřejněném číselném seznamu číselný kód, který byl přidělen vaší žádosti, pak to znamená, že vaše dítě nebylo k docházce přijato. Pokud si přejete vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí, kontaktujte mě prosím e-mailem.

 

 
Vážení rodiče, dovolte mi, abych vám poděkovala za vaši přízeň a důvěru, které si velmi vážíme. Je nám líto, že nemůžeme vyhovět všem žadatelům, protože naše kapacitní možnosti z daleka nedosahují počtu zájemců.
Váš zájem nás velmi těší.

Věřím, že budeme mít příležitost se setkat v budoucnu. Pokud máte zájem o informace k zápisu v nadcházejícím školním roce 2022/2023, jsem vám k dispozici na telefonu či e-mailu.

Přeji vám šťastný výběr školky, zdraví a pohodu.       

Mgr. Edita Bílá
ředitelka školy
 
ZÁPIS 2021/2022

Milí rodiče,

v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 nám současná nařízení vlády ČR a metodické pokyny MŠMT nedovolují organizovat zápisy do mateřské školy s vaší osobní účastí. Proto bych vám níže ráda vysvětlila, jak postupovat v případě, že máte zájem se zúčastnit zápisu do Prima školky pro školní rok 2021/2022.

Pokud jste již v uplynulých měsících podali předběžnou přihlášku k přijetí dítěte, i vy prosím postupujte podle manuálu níže. Aby byl zápis platný a v souladu se školským zákonem je nutné vyplnit žádost s aktuálními daty stanovujícími dny zápisu v Prima školce, což je 3. a 4. května 2021.


JAK POSTUPOVAT?

V záložce „přijímací proces - dokumenty“  si stáhněte a vyplňte formuláře: 

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a
 2. Příloha č.1 k žádosti o předškolní vzdělávání“.


Dále si připravte kopii:

 • rodného listu,
 • občanského průkazu zákonného zástupce,
 • očkovacího průkazu dítěte.

Pokud jste tyto tři kopie dokumentů již poskytli v rámci podání předběžné přihlášky, nemusíte je opětovně zasílat a zašlete stanoveným způsobem pouze Žádost o přijetí a Přílohu č. 1 - Čestné prohlášení.

 

Než dokumenty podáte, zkontrolujte pečlivě, jestli mají dle správního řádu všechny zákonné náležitosti, tzn. jméno a příjmení žadatele /dítěte/, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena /konkrétní MŠ/ a podpis osoby, která žádost podává /tj. zákonný zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje/ a v neposlední řadě také e-mailový  a telefonní kontakt na vás.

A nyní samotný proces podání žádosti se všemi povinnými přílohami.

Vše je možné podat bezkontaktně některou z následujících možností:

 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce /prostý e-mail nelze akceptovat/,
 • poštou na adresu školy,
 • datovou schránkou zákonného zástupce do datové schránky školy /ID Prima mateřské školy, s.r.o. je 6753e68/,
 • osobním podáním, tzn. doručením do poštovní schránky školy.


A CO SE BUDE DÍT DÁLE?

V následujících dnech /5. a 6. května 2021/ vám bude prostřednictvím e-mailu potvrzeno přijetí vaší žádosti a zaslán číselný kód, pod kterým bude vaše žádost evidována.

Podle tohoto evidenčního čísla se budete orientovat i v případě publikování výsledků o přijetí či nepřijetí dítěte na webových stránkách. Nikde proto nenajdete jméno vašeho dítěte, ale pouze tento identifikační kód.

V případě, že nebude žádost po formální stránce v pořádku, budete vyzváni k opravě či doložení chybějícího.

Zákonná lhůta pro zveřejnění výsledků zápisu je 30 dnů, ale seznam přijatých dětí pod číselnými kódy bývá zpravidla uveřejněn na webových stránkách školy /záložka „aktuality“ a „přijímací proces“/ a na vstupních dveřích Prima školky nejpozději do týdne.   

Rozhodnutí o přijetí dítěte vám bude předáno při osobním setkání při příležitosti letního adaptačního programu v srpnu nebo na vyžádání je možné zaslat kopii e-mailem. Pokud si budete chtít vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí dítěte, pak bude k dispozici po telefonické dohodě po uveřejnění výsledků zápisu.ODPOVĚDI NA VAŠE PŘÍPADNÉ OTÁZKY

 • Musím při podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doložit lékařské potvrzení? ----- Ne, v současnosti nenavštěvujte osobně lékaře. K doložení očkovací povinnosti dokládáte kopii očkovacího průkazu a Čestné prohlášení o očkování.
 • Co dělat v případě, že mé dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře?  ----- Kontaktujte telefonicky svého lékaře a vyžádejte si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto potvrzení přiložte k žádosti.
 • Co dělat, když nemůžu své dítě ve věci podání žádosti zastupovat? ----- Určete jinou osobu, která bude vystupovat v roli žadatele. Zastupující osoba musí doložit své oprávnění, tzn. musí disponovat ověřenou plnou mocí.
 • Jak se dozvím, jestli mé dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání? ------ E-mailem obdržíte přidělené evidenční číslo, pod kterým bude vaše žádost vyřízena. Po ukončení správního řízení bude na našich webových stránkách uveřejněn seznam přijatých dětí právě pod evidenčními čísly. V případě, že nenajdete evidenční číslo vašeho dítěte v uveřejněném seznamu, znamená to, že nebylo přijato. Rozhodnutí o nepřijetí si po dohodě s ředitelkou školy vyzvednete v MŠ, jakmile to bude možné. Rozhodnutí o přijetí vám bude vydáno spolu s evidenčním listem v době adaptačního programu v srpnu.
 • Kdy se dozvím výsledky přijímacího řízení? ----- Lhůta pro vydání rozhodnutí a uveřejnění seznamu přijatých dětí je 30 dnů. Výsledky zápisu jsou však zpravidla uveřejněny do 7 dnů. 
 • Co dělat, pokud mé dítě nebylo do Prima školky přijato? ----- Máte dostatek času podat žádost do jiné MŠ. Na webových stránkách mateřských škol většinou naleznete termíny a další informace k zápisu. Ředitel/é/ky škol v případě přijetí většího množství žádostí než je počet volných míst v MŠ, postupují při vyhodnocování přijímacího řízení dle přijímacích kritérií. Jedním z nich jsou tzv. školské obvody spádových oblastí. V záložce "dokumenty" naleznete soubor, ve kterém můžete vyhledat, do kterého obvodu podle trvalého bydliště spadáte.  
 • Musím jít k zápisu do mateřské školy s předškolním dítětem? ------  Povinnost plnit předškolní vzdělávání svého dítěte mají jen rodiče, jejichž dítě dosáhne k 31.srpnu 2021 pěti let.

Milí rodiče, pokud budete potřebovat v případě podání žádosti mou pomoc nebo radu, můžete se na mě obrátit. Ráda vám s touto věcí pomůžu nebo zodpovím dotazy, na které jste zde nenašli odpověď.

Je mi líto, že nám situace neumožňuje, abychom se osobně setkali. Bývá naším zvykem organizovat zápis nových dětí tak, abyste si mohli školku prohlédnout a „nasát“ atmosféru. Nicméně doufám, že alespoň z našich webových stránek a třeba ze slov rodičů, kteří nám s důvěrou své děti již svěřili, máte tušení, co od nás můžete očekávat.

Budu se alespoň těšit na osobní setkání v budoucnu.

Přeji vám zdraví, optimistickou mysl a domácí pohodu.

Mgr. Edita Bílá
ředitelka školy

 

 
PRŮBĚH ZÁPISU V DOBĚ "MIMOCOVIDOVÉ" 

Pokud vás zajímá, jak u nás tradičně probíhá přijímání nových dětí, tak čtěte dále.


Předběžné podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání je možné v průběhu celého roku, a to při sjednané osobní schůzce ředitelky školy a rodiče s dítětem, případně je možné zaslat žádost e-mailem na mailovou adresu školy.

Na základě této přihlášky jsou rodiče následně prostřednictvím e-mailu pozváni k zápisu ve dnech, které jsou stanoveny nejpozději měsíc před zápisem, a to dle časového harmonogramu na konkrétní termín. Zápis se zpravidla koná v několika dnech v období měsíce dubna až května.

Vzhledem k tomu, že nám záleží na tom, aby tato slavnostní událost proběhla v co možná nejpohodovější atmosféře, doporučujeme v den konání zápisu, aby:

 • se s dítětem dostavili oba rodiče, případně jeden zákonný zástupce a další doprovod /z organizačních důvodů/,
 • s sebou rodič přinesl: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a přezůvky pro dítě.

Nejpozději do 30 dnů od podání žádosti o přijetí dítěte je rodič vyrozuměn o přijetí či nepřijetí dítěte, a to prostřednictvím uveřejněného seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy a také na informativní nástěnce v MŠ. Zpravidla je však rozhodnutí vydáno do 7 dnů. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce předškolní docházky a sourozenci dětí, které již do Prima školky docházejí. Kritéria přijímání dětí jsou k dispozici u ředitelky MŠ.
 
 


Zápis dítěte


Do programu prázdninové letní školky jsou přijaty všechny děti, u nichž registrujeme písemnou přihlášku. Platební příkaz pro platbu letního programu obdrží rodiče do mailu.
Jako každý rok bychom rádi uskutečnili společný cyklistický výlet. Letos to bude v úterý 28. června. Sraz je v 8.00 hodin u školky. Účastnit se můžou pouze děti, které jsou zdatné v bezpečné...
Milí rodiče, právě probíhá zápis do třídy s bilingvním programem. Informace k organizaci zápisu byly rodičům dětí, kterých se tato možnost vzdělávání týká, rozeslány do mailových schránek. Jedná se...
Ve dnech 14.6. (Smajlíci a Foxíci) a 16.6. (Světlušky) se vydáme na lesní dobrodružství do Valšovic. Lesní pedagogové dětem příblíží  fungování lesa, seznámí nás s jeho obyvateli a také si společně...
V týdnu od 13. do 17.6. se logopedie nekoná z důvodu čerpání dovolené pedagoga. Dané lekce se uskuteční v těchto náhradních termínech: za pondělí 13.6. proběhne ve středu 8.6. za úterý 14.6....
Dle školního vzdělávacího programu je k 31.5. ukončena činnost zájmových kroužků. V novém školním roce budou opět otevřeny od října 2022.

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU