Zápis dítěte

UKONČENÍ ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Milí rodiče,

níže naleznete seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v Prima školce od příštího školního roku 2021/2022.

Rozhodnutí o přijetí dítěte vám bude předáno při příležitosti adaptačního programu v srpnu. Bližší informace spojené s docházkou vám budou zaslány do vašich e-mailových schránek do 30 dnů.

Pokud nenaleznete v uveřejněném číselném seznamu číselný kód, který byl přidělen vaší žádosti, pak to znamená, že vaše dítě nebylo k docházce přijato. Pokud si přejete vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí, kontaktujte mě prosím e-mailem.

Vážení rodiče, dovolte mi, abych vám poděkovala za vaši přízeň a důvěru, které si velmi vážíme. Je nám líto, že nemůžeme vyhovět všem žadatelům, protože naše kapacitní možnosti z daleka nedosahují počtu zájemců.
Váš zájem nás velmi těší.

Věřím, že budeme mít příležitost se setkat v budoucnu. Pokud máte zájem o informace k zápisu v nadcházejícím školním roce 2022/2023, jsem vám k dispozici na telefonu či e-mailu.

Přeji vám šťastný výběr školky, zdraví a pohodu.       

Mgr. Edita Bílá
ředitelka školy
ZÁPIS 2021/2022

Milí rodiče,

v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 nám současná nařízení vlády ČR a metodické pokyny MŠMT nedovolují organizovat zápisy do mateřské školy s vaší osobní účastí. Proto bych vám níže ráda vysvětlila, jak postupovat v případě, že máte zájem se zúčastnit zápisu do Prima školky pro školní rok 2021/2022.

Pokud jste již v uplynulých měsících podali předběžnou přihlášku k přijetí dítěte, i vy prosím postupujte podle manuálu níže. Aby byl zápis platný a v souladu se školským zákonem je nutné vyplnit žádost s aktuálními daty stanovujícími dny zápisu v Prima školce, což je 3. a 4. května 2021.


JAK POSTUPOVAT?

V záložce „přijímací proces - dokumenty“  si stáhněte a vyplňte formuláře: 

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a
 2. Příloha č.1 k žádosti o předškolní vzdělávání“.


Dále si připravte kopii:

 • rodného listu,
 • občanského průkazu zákonného zástupce,
 • očkovacího průkazu dítěte.

Pokud jste tyto tři kopie dokumentů již poskytli v rámci podání předběžné přihlášky, nemusíte je opětovně zasílat a zašlete stanoveným způsobem pouze Žádost o přijetí a Přílohu č. 1 - Čestné prohlášení.

 

Než dokumenty podáte, zkontrolujte pečlivě, jestli mají dle správního řádu všechny zákonné náležitosti, tzn. jméno a příjmení žadatele /dítěte/, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena /konkrétní MŠ/ a podpis osoby, která žádost podává /tj. zákonný zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje/ a v neposlední řadě také e-mailový  a telefonní kontakt na vás.

A nyní samotný proces podání žádosti se všemi povinnými přílohami.

Vše je možné podat bezkontaktně některou z následujících možností:

 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce /prostý e-mail nelze akceptovat/,
 • poštou na adresu školy,
 • datovou schránkou zákonného zástupce do datové schránky školy /ID Prima mateřské školy, s.r.o. je 6753e68/,
 • osobním podáním, tzn. doručením do poštovní schránky školy.


A CO SE BUDE DÍT DÁLE?

V následujících dnech /5. a 6. května 2021/ vám bude prostřednictvím e-mailu potvrzeno přijetí vaší žádosti a zaslán číselný kód, pod kterým bude vaše žádost evidována.

Podle tohoto evidenčního čísla se budete orientovat i v případě publikování výsledků o přijetí či nepřijetí dítěte na webových stránkách. Nikde proto nenajdete jméno vašeho dítěte, ale pouze tento identifikační kód.

V případě, že nebude žádost po formální stránce v pořádku, budete vyzváni k opravě či doložení chybějícího.

Zákonná lhůta pro zveřejnění výsledků zápisu je 30 dnů, ale seznam přijatých dětí pod číselnými kódy bývá zpravidla uveřejněn na webových stránkách školy /záložka „aktuality“ a „přijímací proces“/ a na vstupních dveřích Prima školky nejpozději do týdne.   

Rozhodnutí o přijetí dítěte vám bude předáno při osobním setkání při příležitosti letního adaptačního programu v srpnu nebo na vyžádání je možné zaslat kopii e-mailem. Pokud si budete chtít vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí dítěte, pak bude k dispozici po telefonické dohodě po uveřejnění výsledků zápisu.ODPOVĚDI NA VAŠE PŘÍPADNÉ OTÁZKY

 • Musím při podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doložit lékařské potvrzení? ----- Ne, v současnosti nenavštěvujte osobně lékaře. K doložení očkovací povinnosti dokládáte kopii očkovacího průkazu a Čestné prohlášení o očkování.
 • Co dělat v případě, že mé dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře?  ----- Kontaktujte telefonicky svého lékaře a vyžádejte si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto potvrzení přiložte k žádosti.
 • Co dělat, když nemůžu své dítě ve věci podání žádosti zastupovat? ----- Určete jinou osobu, která bude vystupovat v roli žadatele. Zastupující osoba musí doložit své oprávnění, tzn. musí disponovat ověřenou plnou mocí.
 • Jak se dozvím, jestli mé dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání? ------ E-mailem obdržíte přidělené evidenční číslo, pod kterým bude vaše žádost vyřízena. Po ukončení správního řízení bude na našich webových stránkách uveřejněn seznam přijatých dětí právě pod evidenčními čísly. V případě, že nenajdete evidenční číslo vašeho dítěte v uveřejněném seznamu, znamená to, že nebylo přijato. Rozhodnutí o nepřijetí si po dohodě s ředitelkou školy vyzvednete v MŠ, jakmile to bude možné. Rozhodnutí o přijetí vám bude vydáno spolu s evidenčním listem v době adaptačního programu v srpnu.
 • Kdy se dozvím výsledky přijímacího řízení? ----- Lhůta pro vydání rozhodnutí a uveřejnění seznamu přijatých dětí je 30 dnů. Výsledky zápisu jsou však zpravidla uveřejněny do 7 dnů. 
 • Co dělat, pokud mé dítě nebylo do Prima školky přijato? ----- Máte dostatek času podat žádost do jiné MŠ. Na webových stránkách mateřských škol většinou naleznete termíny a další informace k zápisu. Ředitel/é/ky škol v případě přijetí většího množství žádostí než je počet volných míst v MŠ, postupují při vyhodnocování přijímacího řízení dle přijímacích kritérií. Jedním z nich jsou tzv. školské obvody spádových oblastí. V záložce "dokumenty" naleznete soubor, ve kterém můžete vyhledat, do kterého obvodu podle trvalého bydliště spadáte.  
 • Musím jít k zápisu do mateřské školy s předškolním dítětem? ------  Povinnost plnit předškolní vzdělávání svého dítěte mají jen rodiče, jejichž dítě dosáhne k 31.srpnu 2021 pěti let.

Milí rodiče, pokud budete potřebovat v případě podání žádosti mou pomoc nebo radu, můžete se na mě obrátit. Ráda vám s touto věcí pomůžu nebo zodpovím dotazy, na které jste zde nenašli odpověď.

Je mi líto, že nám situace neumožňuje, abychom se osobně setkali. Bývá naším zvykem organizovat zápis nových dětí tak, abyste si mohli školku prohlédnout a „nasát“ atmosféru. Nicméně doufám, že alespoň z našich webových stránek a třeba ze slov rodičů, kteří nám s důvěrou své děti již svěřili, máte tušení, co od nás můžete očekávat.

Budu se alespoň těšit na osobní setkání v budoucnu.

Přeji vám zdraví, optimistickou mysl a domácí pohodu.

Mgr. Edita Bílá
ředitelka školy

 

 
PRŮBĚH ZÁPISU V DOBĚ "MIMOCOVIDOVÉ" 

Pokud vás zajímá, jak u nás tradičně probíhá přijímání nových dětí, tak čtěte dále.


Předběžné podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání je možné v průběhu celého roku, a to při sjednané osobní schůzce ředitelky školy a rodiče s dítětem, případně je možné zaslat žádost e-mailem na mailovou adresu školy.

Na základě této přihlášky jsou rodiče následně prostřednictvím e-mailu pozváni k zápisu ve dnech, které jsou stanoveny nejpozději měsíc před zápisem, a to dle časového harmonogramu na konkrétní termín. Zápis se zpravidla koná v několika dnech v období měsíce dubna až května.

Vzhledem k tomu, že nám záleží na tom, aby tato slavnostní událost proběhla v co možná nejpohodovější atmosféře, doporučujeme v den konání zápisu, aby:

 • se s dítětem dostavili oba rodiče, případně jeden zákonný zástupce a další doprovod /z organizačních důvodů/,
 • s sebou rodič přinesl: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a přezůvky pro dítě.

Nejpozději do 30 dnů od podání žádosti o přijetí dítěte je rodič vyrozuměn o přijetí či nepřijetí dítěte, a to prostřednictvím uveřejněného seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy a také na informativní nástěnce v MŠ. Zpravidla je však rozhodnutí vydáno do 7 dnů. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce předškolní docházky a sourozenci dětí, které již do Prima školky docházejí. Kritéria přijímání dětí jsou k dispozici u ředitelky MŠ.
 
 


Zápis dítěte


Milí rodiče, přijměte pozvání na zahradní slavnost, kterou v úterý 29. června 2021 v 16.00 hodin na zahradě školky organizují Bodlínci a Smajlíci. Těšit se můžete na krátký hudebně taneční...
Připomínáme, že nejpozději do 25.6. je nutné odevzdat přihlášku k docházce na prázdniny prostřednictvím e-mailu nebo předáním paní učitelce.
Počasí objednáno, chuť máme velkou, takže se těšíme na cyklistický výlet v pátek 25.6. v 8.00 hodin u školky. Kolo v dobrém technickém stavu, cyklistickou helmu, batůžek s pitím s sebou. Obědový balíček...
Upozorňujeme na změnu termínu. Společné fotografování proběhne ve středu 23. června v uvedených časech.
Prima školka je otevřena po celou dobu prázdnin od 7.7. do  20.8.2021 s provozní dobou 7.00 - 16.30 hodin. Provoz bude zajištěn ve dvou třídách, tj. jedna třída mladších dětí, druhá třída dětí straších. V...
V návaznosti na některé události týkající se provozu Prima školky pořádáme ve čtvrtek 10. června v 16.00 hodin mimořádnou schůzku rodičů dětí ze třídy Smajlíci a Bodlínci a dále rodičů ze třídy Světlušek,...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU