Dvojjazyčné vzdělávání

Z historie dvojjazyčného vzdělávání a kritéria přijetí

Dvojjazyčnému vzdělávání se v Prima školce věnujeme od září 2013, kdy jsme otevřeli třídu, ve které je vzdělávací program dětem zprostředkován na bilingvní úrovni, tzn. ve dvou jazycích, českém a anglickém. Jazyky jsou uplatňovány ve zcela vyvážené rovině.

Do této třídy jsou zařazovány děti dle zájmu rodičů, na základě podané přihlášky. Termín zápisu do bilingvní třídy je zpravidla shodný s termínem zápisu nových dětí do MŠ. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce předškolní docházky.

Kritéria přijetí dítěte do bilingvní třídy:

  • podání přihlášky zákonným zástupcem,
  • věk dítěte,
  • komunikativní dovednosti,
  • úroveň řečového projevu, případně četnost řečových vad
  • úroveň sluchové analýzy dítěte

 

Metodické postupy a školní vzdělávací program v česko - anglické třídě

V prostředí této třídy děti hravou a nenásilnou formou, tj. prostřednictvím písní, básní, při hrách a ostatních prožitkových činnostech vstřebávají nové pojmy a fráze v anglickém jazyce, a to v průběhu celého dopoledne i odpoledne. Učí se věci kolem sebe nejen pojmenovávat, ale od postupného osvojování konkrétních názvů /např. zmrzlina/ začínají připojovat vlastnosti /velká zmrzlina/ a dostávají se od vyjadřování postojů a schopností /mám rád zmrzlinu,/ ke složitějším výrazovým prostředkům. Chápou slyšenou řeč v obsahových souvislostech. Následně samy užívají získanou slovní zásobu v praxi.

Veškerá plánovaná pedagogická činnost se odehrává v souladu se školním vzdělávacím programem školy a je přizpůsobena chápání a vnímání dětí předškolního věku.

Všechny činnosti respektují 4 základní fáze učení:

  1. slyším, vidím, chci to říct,
  2. opakuji a automatizuji,
  3. reaguji,
  4. mluvím.

Skupinu třídy tvoří velmi malý počet dětí /15 - 18/, což umožňuje učiteli individuální přístup a dětem téměř nepřetržitou komunikaci v anglickém jazyce. Týdenní program je rozdělen do tzv. českých a anglických dní, ve kterých probíhá výuka v příslušném jazyce. Každý den je přítomen pedagog, se kterým děti komunikují v dané řeči. Kromě dvou dopoledních výukových bloků prostupuje cizí jazyk celým dnem, neboť děti užívají konverzační fráze téměř neustále /při stravování, oblékání, hygieně, volné hře/ a pedagog na ně hovoří v angličtině.

 

Předškolní věk je jedinečné období, kdy si dítě může osvojit i cizí řeč naprosto přirozenou cestou, podobně jako mateřštinu a další dovednosti. Později se jazyk učí daleko složitějším způsobem. Proto filozofií Prima školky je nabídnout dětem tento intenzivní dvojjazyčný program, aby se pro ně stala dovednost komunikace v cizím jazyce jedním z pilířů dalšího vzdělávání, a tím jim usnadnil cestu k dalšímu seberozvoji.

 

 

Milí rodiče, přijměte pozvání na zahradní slavnost, kterou v úterý 29. června 2021 v 16.00 hodin na zahradě školky organizují Bodlínci a Smajlíci. Těšit se můžete na krátký hudebně taneční...
Připomínáme, že nejpozději do 25.6. je nutné odevzdat přihlášku k docházce na prázdniny prostřednictvím e-mailu nebo předáním paní učitelce.
Počasí objednáno, chuť máme velkou, takže se těšíme na cyklistický výlet v pátek 25.6. v 8.00 hodin u školky. Kolo v dobrém technickém stavu, cyklistickou helmu, batůžek s pitím s sebou. Obědový balíček...
Upozorňujeme na změnu termínu. Společné fotografování proběhne ve středu 23. června v uvedených časech.
Prima školka je otevřena po celou dobu prázdnin od 7.7. do  20.8.2021 s provozní dobou 7.00 - 16.30 hodin. Provoz bude zajištěn ve dvou třídách, tj. jedna třída mladších dětí, druhá třída dětí straších. V...
V návaznosti na některé události týkající se provozu Prima školky pořádáme ve čtvrtek 10. června v 16.00 hodin mimořádnou schůzku rodičů dětí ze třídy Smajlíci a Bodlínci a dále rodičů ze třídy Světlušek,...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU