Dvojjazyčné vzdělávání

Z historie dvojjazyčného vzdělávání a kritéria přijetí

Dvojjazyčnému vzdělávání se v Prima školce věnujeme od září 2013, kdy jsme otevřeli třídu, ve které je vzdělávací program dětem zprostředkován na bilingvní úrovni, tzn. ve dvou jazycích, českém a anglickém. Jazyky jsou uplatňovány ve zcela vyvážené rovině.

Do této třídy jsou zařazovány děti dle zájmu rodičů, na základě podané přihlášky. Termín zápisu do bilingvní třídy je zpravidla shodný s termínem zápisu nových dětí do MŠ. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce předškolní docházky.

Kritéria přijetí dítěte do bilingvní třídy:

  • podání přihlášky zákonným zástupcem,
  • věk dítěte,
  • komunikativní dovednosti,
  • úroveň řečového projevu, případně četnost řečových vad
  • úroveň sluchové analýzy dítěte

 

Metodické postupy a školní vzdělávací program v česko - anglické třídě

V prostředí této třídy děti hravou a nenásilnou formou, tj. prostřednictvím písní, básní, při hrách a ostatních prožitkových činnostech vstřebávají nové pojmy a fráze v anglickém jazyce, a to v průběhu celého dopoledne i odpoledne. Učí se věci kolem sebe nejen pojmenovávat, ale od postupného osvojování konkrétních názvů /např. zmrzlina/ začínají připojovat vlastnosti /velká zmrzlina/ a dostávají se od vyjadřování postojů a schopností /mám rád zmrzlinu,/ ke složitějším výrazovým prostředkům. Chápou slyšenou řeč v obsahových souvislostech. Následně samy užívají získanou slovní zásobu v praxi.

Veškerá plánovaná pedagogická činnost se odehrává v souladu se školním vzdělávacím programem školy a je přizpůsobena chápání a vnímání dětí předškolního věku.

Všechny činnosti respektují 4 základní fáze učení:

  1. slyším, vidím, chci to říct,
  2. opakuji a automatizuji,
  3. reaguji,
  4. mluvím.

Skupinu třídy tvoří velmi malý počet dětí /15 - 18/, což umožňuje učiteli individuální přístup a dětem téměř nepřetržitou komunikaci v anglickém jazyce. Týdenní program je rozdělen do tzv. českých a anglických dní, ve kterých probíhá výuka v příslušném jazyce. Každý den je přítomen pedagog, se kterým děti komunikují v dané řeči. Kromě dvou dopoledních výukových bloků prostupuje cizí jazyk celým dnem, neboť děti užívají konverzační fráze téměř neustále /při stravování, oblékání, hygieně, volné hře/ a pedagog na ně hovoří v angličtině.

 

Předškolní věk je jedinečné období, kdy si dítě může osvojit i cizí řeč naprosto přirozenou cestou, podobně jako mateřštinu a další dovednosti. Později se jazyk učí daleko složitějším způsobem. Proto filozofií Prima školky je nabídnout dětem tento intenzivní dvojjazyčný program, aby se pro ně stala dovednost komunikace v cizím jazyce jedním z pilířů dalšího vzdělávání, a tím jim usnadnil cestu k dalšímu seberozvoji.

 

 

Do programu prázdninové letní školky jsou přijaty všechny děti, u nichž registrujeme písemnou přihlášku. Platební příkaz pro platbu letního programu obdrží rodiče do mailu.
Jako každý rok bychom rádi uskutečnili společný cyklistický výlet. Letos to bude v úterý 28. června. Sraz je v 8.00 hodin u školky. Účastnit se můžou pouze děti, které jsou zdatné v bezpečné...
Milí rodiče, právě probíhá zápis do třídy s bilingvním programem. Informace k organizaci zápisu byly rodičům dětí, kterých se tato možnost vzdělávání týká, rozeslány do mailových schránek. Jedná se...
Ve dnech 14.6. (Smajlíci a Foxíci) a 16.6. (Světlušky) se vydáme na lesní dobrodružství do Valšovic. Lesní pedagogové dětem příblíží  fungování lesa, seznámí nás s jeho obyvateli a také si společně...
V týdnu od 13. do 17.6. se logopedie nekoná z důvodu čerpání dovolené pedagoga. Dané lekce se uskuteční v těchto náhradních termínech: za pondělí 13.6. proběhne ve středu 8.6. za úterý 14.6....
Dle školního vzdělávacího programu je k 31.5. ukončena činnost zájmových kroužků. V novém školním roce budou opět otevřeny od října 2022.

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU