Zájmové aktivity

Náš školní vzdělávací program je tvořen s důrazem na to, abychom činnostmi, které dětem nabízíme, poskytly dostatek podnětů k vnímání a rozvoji každé osobnosti. Každodenní aktivity, kterým děti mají možnost se věnovat, rozvíjí jejich individualitu. Každé dítě má možnost nalézt a uspokojit v jednotlivých činnostech své potřeby. A to nejen v průběhu vzdělávacích dopoledních bloků, ale také v odpolední nabídce zájmových kroužků.
 

Harmonogram otevřených zájmových kroužků ve školním roce 2019/2020

 

Den

Název kroužku

Vedoucí kroužku

Čas

Místo konání:

PO

„Povídálek“ /rozvoj osobnosti prostřednictvím etiky a etikety/

Jarmila Ohlídalová

13.00 – 14.00

Smajlíci

ÚT

„Paletka“ /výtvarné a keramické tvoření/

Naďa Brázdová

13.00 – 14.00

Smajlíci

ST

„Angličtina hrou“ /hrátky s angličtinou prostřednictvím pohybu/

Viviana Kalivodová

13.00 – 14.00

Smajlíci

ČT

„Všeználek“ /přírodovědecko – badatelský/

Denisa Mojteková

13.00 – 14.00

Smajlíci

„Sportík“ /sportovně pohybový/

Veronika Hlavinková

13.00 – 14.00

SC Naparia

 

„Hoblík a kladívko“ /polytechnické tvoření/

Naďa Brázdová

10.00 – 11.00

dílna v SSI, první pátek v měsíci

Činnost zájmových kroužků je zahájena od 1. října.
 

 ANOTACE NABÍZENÝCH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 


Den

Název zájmového kroužku, jeho anotace

Vedoucí kroužku

Čas

PO

„Povídálek“

 

13.00 – 14.00

Rozvoj osobnosti dítěte v oblasti prosociálního chování. Formou her a činností děti vnímají lidské hodnoty a učí se vzájemně naslouchat, tolerovat, respektovat, přijímat názor druhého, vnímat různé úhly pohledu, vést rozhovory v oblasti etiky, etikety a aktuálních každodenních situací okolního světa.

ÚT

„Divadélko“

 

13.00 – 14.00

Rozvíjí osobnost dítěte a jeho zájmy v oblasti řečových, komunikativních a hereckých dovedností. Podporuje přirozený mluvený projev, správnou výslovnost a pomáhá rozšiřovat slovní zásobu. Děti získávají elementární nejen herecké dovednosti jako např. práce s maňáskem, loutkou nebo marionetou, rozvíjí mluvený projev při zpěvu, tanci a hrách. Nedílnou součástí je účast na kulturních představeních, výstavách či setkání se se zajímavými osobnostmi.

„Paletka“

 

13.00 – 14.15

Rozvoj tvořivosti, senzitivity a kreativity dítěte prostřednictvím rukodělné práce s výtvarným i zbytkovým materiálem, seznamování se s řadou výtvarných technik, rozvoj smyslového vnímání a zručnosti při tvoření z keramické hlíny.

ST

„Angličtina hrou“

 

13.00 – 14.00

Elementární hrátky s angličtinou prostřednictvím pohybu, her, básní, písní a manipulačních činností. Při těchto aktivitách dítě získává základní slovní zásobu v anglickém jazyce, prožívá radost z jazyka a z jeho chápání souvislostí.

ČT

„Všeználek“

 

13.00 – 14.00

Badatelskými činnostmi a aktivitami, pokusy a měřeními děti získávají povědomí o zákonitostech přírody, o přírodních cyklech a dějích, o mechanických a technických principech. Učí se vytvářet odhady a úsudky k řešení jednoduchých badatelských úkolů a zkoumání, vyslovovat vlastní závěry.

„Notička“

 

13.00 – 14.30

Zdravé foukání a hraní na zobcovou flétnu. Individuální i skupinová hra na tělo, rozvíjení vnímání rytmu při melodizaci a rytmizaci říkadel. Prostřednictví dechových cvičení s pírky, míčky a dalším materiálem prohlubování návyků správného dýchání.

Sportík“

 

13.00 – 14.00

 

Rozvíjí sportovně pohybové předpoklady a dovednosti dítěte, napomáhá rozvoji v oblasti hrubé motoriky. Díky koncepčně postaveným lekcím rozvíjí přirozenou radost z pohybu dětí, koordinuje běh, chůzi, lezení, plazení, skoky a další přirozené pohyby dětí, které jsou nezbytné pro rozvoj dalších pohybových návyků. V neposlední řadě se děti při kolektivních hrách učí chápat a dodržovat pravidla hry a fair play jednání.

„Hoblík“

 

10.00 – 11.00

Prostřednictvím pravidelných „dílen“ děti rozvíjí jemnou motoriku, řemeslnou dovednost a konstruktivní myšlení. Při jednoduché řemeslné práci se dřevem a používáním nástrojů formují svou manuální zručnost a dovednost. Vnímají všechny etapy svého pracovního procesu při vzniku výrobku od přípravy pracovního místa a nástrojů až po jeho finální podobu.

každý první pátek v měsíci v dílně SSI Schaefer

 

Komplexní nabídka zájmových aktivit /mažoretky, taneční kroužek, floorball apod./ je v úvodu školního roku představena rodičům. Podle skutečného zájmu a potřeb dětí jsou následně otevřeny ty kroužky, jejichž kapacita je naplněna.

 

Do programu prázdninové letní školky jsou přijaty všechny děti, u nichž registrujeme písemnou přihlášku. Platební příkaz pro platbu letního programu obdrží rodiče do mailu.
Jako každý rok bychom rádi uskutečnili společný cyklistický výlet. Letos to bude v úterý 28. června. Sraz je v 8.00 hodin u školky. Účastnit se můžou pouze děti, které jsou zdatné v bezpečné...
Milí rodiče, právě probíhá zápis do třídy s bilingvním programem. Informace k organizaci zápisu byly rodičům dětí, kterých se tato možnost vzdělávání týká, rozeslány do mailových schránek. Jedná se...
Ve dnech 14.6. (Smajlíci a Foxíci) a 16.6. (Světlušky) se vydáme na lesní dobrodružství do Valšovic. Lesní pedagogové dětem příblíží  fungování lesa, seznámí nás s jeho obyvateli a také si společně...
V týdnu od 13. do 17.6. se logopedie nekoná z důvodu čerpání dovolené pedagoga. Dané lekce se uskuteční v těchto náhradních termínech: za pondělí 13.6. proběhne ve středu 8.6. za úterý 14.6....
Dle školního vzdělávacího programu je k 31.5. ukončena činnost zájmových kroužků. V novém školním roce budou opět otevřeny od října 2022.

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU