Zájmové aktivity

Náš školní vzdělávací program je tvořen s důrazem na to, abychom činnostmi, které dětem nabízíme, poskytly dostatek podnětů k vnímání a rozvoji každé osobnosti. Každodenní aktivity, kterým děti mají možnost se věnovat, rozvíjí jejich individualitu. Každé dítě má možnost nalézt a uspokojit v jednotlivých činnostech své potřeby. A to nejen v průběhu vzdělávacích dopoledních bloků, ale také v odpolední nabídce zájmových kroužků.
 

ANOTACE NABÍZENÝCH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 


Den

Název zájmového kroužku, jeho anotace

Vedoucí kroužku

Čas

 

„Povídálek“

 

 

Rozvoj osobnosti dítěte v oblasti prosociálního chování. Formou her a činností děti vnímají lidské hodnoty a učí se vzájemně naslouchat, tolerovat, respektovat, přijímat názor druhého, vnímat různé úhly pohledu, vést rozhovory v oblasti etiky, etikety a aktuálních každodenních situací okolního světa.

 

„Divadélko“

 

 

Rozvíjí osobnost dítěte a jeho zájmy v oblasti řečových, komunikativních a hereckých dovedností. Podporuje přirozený mluvený projev, správnou výslovnost a pomáhá rozšiřovat slovní zásobu. Děti získávají elementární nejen herecké dovednosti jako např. práce s maňáskem, loutkou nebo marionetou, rozvíjí mluvený projev při zpěvu, tanci a hrách. Nedílnou součástí je účast na kulturních představeních, výstavách či setkání se se zajímavými osobnostmi.

„Paletka“

 

 

Rozvoj tvořivosti, senzitivity a kreativity dítěte prostřednictvím rukodělné práce s výtvarným i zbytkovým materiálem, seznamování se s řadou výtvarných technik, rozvoj smyslového vnímání a zručnosti při tvoření z keramické hlíny.

 

„Angličtina hrou“

 

 

Elementární hrátky s angličtinou prostřednictvím pohybu, her, básní, písní a manipulačních činností. Při těchto aktivitách dítě získává základní slovní zásobu v anglickém jazyce, prožívá radost z jazyka a z jeho chápání souvislostí.

 

„Všeználek“

 

 

Badatelskými činnostmi a aktivitami, pokusy a měřeními děti získávají povědomí o zákonitostech přírody, o přírodních cyklech a dějích, o mechanických a technických principech. Učí se vytvářet odhady a úsudky k řešení jednoduchých badatelských úkolů a zkoumání, vyslovovat vlastní závěry.

„Notička“

 

 

Zdravé foukání a hraní na zobcovou flétnu. Individuální i skupinová hra na tělo, rozvíjení vnímání rytmu při melodizaci a rytmizaci říkadel. Prostřednictví dechových cvičení s pírky, míčky a dalším materiálem prohlubování návyků správného dýchání.

 

Sportík“

 

 

 

Rozvíjí sportovně pohybové předpoklady a dovednosti dítěte, napomáhá rozvoji v oblasti hrubé motoriky. Díky koncepčně postaveným lekcím rozvíjí přirozenou radost z pohybu dětí, koordinuje běh, chůzi, lezení, plazení, skoky a další přirozené pohyby dětí, které jsou nezbytné pro rozvoj dalších pohybových návyků. V neposlední řadě se děti při kolektivních hrách učí chápat a dodržovat pravidla hry a fair play jednání.

„Hoblík“

 

 

Prostřednictvím pravidelných „dílen“ děti rozvíjí jemnou motoriku, řemeslnou dovednost a konstruktivní myšlení. Při jednoduché řemeslné práci se dřevem a používáním nástrojů formují svou manuální zručnost a dovednost. Vnímají všechny etapy svého pracovního procesu při vzniku výrobku od přípravy pracovního místa a nástrojů až po jeho finální podobu.

  

Komplexní nabídka zájmových aktivit  je v úvodu školního roku představena rodičům. Podle skutečného zájmu a potřeb dětí jsou následně otevřeny ty kroužky, jejichž kapacita je naplněna.

Ve školním roce 2023/2024 jsou otevřeny tyto zájmové aktivity: Všeználek, Rytmínek, Notička, Sportík a Angličtina hrou.

Vážení rodiče, jež jste se zúčastnili letošního zápisu nových dětí,     v následujícím odkazu naleznete pod číselnými kódy výsledky zápisu nových dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od...
V úterý 21.května dopoledne nás ve školce čeká interaktivní prožitkový program týkající se první zdravotní pomoci a funkcí integrovaného záchranného systému. Vzdělávací akce proběhne na zahradě v čase...
Milí rodiče, podpořte nás v našem úsilí pěstovat u dětí vztah ke knihám prostřenictvím slyšených příběhů a pohádek. Udělejte radost svému předškolákovi a přijďte dětem do třídy přečíst pohádku k polednímu...
Ve středu 15. května proběhne od 8.00 hodin v MŠ focení jednotlivých tříd. Pokud si rodiče přejí fotit sourozence, prosíme o nahlášení třídním pedagogům. V případě zájmu focení dětí se sourozenci, kteří...
V pondělí 29.dubna se děti odcházející po prázdninách do školy fotí na tablo. Prosíme rodiče o "doladění" kostýmů a přivezení dětí v 8.00 hodin na místo. Vracíme se v odpoledních hodinách.
V pondělí 13.5.2024 v 16.00 hodin ve třídě Smajlíci pořádáme schůzku, jejímž obsahem je předání veškerých informací spojených s pobytem na školce v přírodě. Pokud rodič nemá s danou...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU