Zájmové aktivity

Náš školní vzdělávací program je tvořen s důrazem na to, abychom činnostmi, které dětem nabízíme, poskytly dostatek podnětů k vnímání a rozvoji každé osobnosti. Každodenní aktivity, kterým děti mají možnost se věnovat, rozvíjí jejich individualitu. Každé dítě má možnost nalézt a uspokojit v jednotlivých činnostech své potřeby. A to nejen v průběhu vzdělávacích dopoledních bloků, ale také v odpolední nabídce zájmových kroužků.
 

ANOTACE NABÍZENÝCH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 


Den

Název zájmového kroužku, jeho anotace

Vedoucí kroužku

Čas

PO

„Povídálek“

 

 

Rozvoj osobnosti dítěte v oblasti prosociálního chování. Formou her a činností děti vnímají lidské hodnoty a učí se vzájemně naslouchat, tolerovat, respektovat, přijímat názor druhého, vnímat různé úhly pohledu, vést rozhovory v oblasti etiky, etikety a aktuálních každodenních situací okolního světa.

ÚT

„Divadélko“

 

 

Rozvíjí osobnost dítěte a jeho zájmy v oblasti řečových, komunikativních a hereckých dovedností. Podporuje přirozený mluvený projev, správnou výslovnost a pomáhá rozšiřovat slovní zásobu. Děti získávají elementární nejen herecké dovednosti jako např. práce s maňáskem, loutkou nebo marionetou, rozvíjí mluvený projev při zpěvu, tanci a hrách. Nedílnou součástí je účast na kulturních představeních, výstavách či setkání se se zajímavými osobnostmi.

„Paletka“

 

 

Rozvoj tvořivosti, senzitivity a kreativity dítěte prostřednictvím rukodělné práce s výtvarným i zbytkovým materiálem, seznamování se s řadou výtvarných technik, rozvoj smyslového vnímání a zručnosti při tvoření z keramické hlíny.

ST

„Angličtina hrou“

 

 

Elementární hrátky s angličtinou prostřednictvím pohybu, her, básní, písní a manipulačních činností. Při těchto aktivitách dítě získává základní slovní zásobu v anglickém jazyce, prožívá radost z jazyka a z jeho chápání souvislostí.

ČT

„Všeználek“

 

 

Badatelskými činnostmi a aktivitami, pokusy a měřeními děti získávají povědomí o zákonitostech přírody, o přírodních cyklech a dějích, o mechanických a technických principech. Učí se vytvářet odhady a úsudky k řešení jednoduchých badatelských úkolů a zkoumání, vyslovovat vlastní závěry.

„Notička“

 

 

Zdravé foukání a hraní na zobcovou flétnu. Individuální i skupinová hra na tělo, rozvíjení vnímání rytmu při melodizaci a rytmizaci říkadel. Prostřednictví dechových cvičení s pírky, míčky a dalším materiálem prohlubování návyků správného dýchání.

Sportík“

 

 

 

Rozvíjí sportovně pohybové předpoklady a dovednosti dítěte, napomáhá rozvoji v oblasti hrubé motoriky. Díky koncepčně postaveným lekcím rozvíjí přirozenou radost z pohybu dětí, koordinuje běh, chůzi, lezení, plazení, skoky a další přirozené pohyby dětí, které jsou nezbytné pro rozvoj dalších pohybových návyků. V neposlední řadě se děti při kolektivních hrách učí chápat a dodržovat pravidla hry a fair play jednání.

„Hoblík“

 

 

Prostřednictvím pravidelných „dílen“ děti rozvíjí jemnou motoriku, řemeslnou dovednost a konstruktivní myšlení. Při jednoduché řemeslné práci se dřevem a používáním nástrojů formují svou manuální zručnost a dovednost. Vnímají všechny etapy svého pracovního procesu při vzniku výrobku od přípravy pracovního místa a nástrojů až po jeho finální podobu.

 

Komplexní nabídka zájmových aktivit  je v úvodu školního roku představena rodičům. Podle skutečného zájmu a potřeb dětí jsou následně otevřeny ty kroužky, jejichž kapacita je naplněna.

Ve školním roce 2022/2023 jsou otevřeny tyto zájmové aktivity:
 

Haló, haló, už je vám "rodičové" smutno? My se na vás moc těšíme. Hlasíme návrat výletníků z Chechtovského lesa od skřítka Sedmikvítka ve 14.45 hodin 😉... když to dobře půjde!
Milí rodiče, deset měsíců školního roku uteklo jako voda a prázdniny se kvapem blíží. Jako každý rok bychom společně s vámi chtěli oslavit nejen začátek léta, ale především se rozloučit s těmi dětmi,...
Pátkem 26. května je ukončena činnost zájmových kroužků tohoto školního roku.
Prima školka je v letních měsících nepřetržitě otevřena s výjimkou prvního a posledního prázdninového týdne. Provoz je tedy zajištěn v období 10.července až 18.srpna 2023. V tomto období...
Den dětí oslavíme ve školce s Prckem Pepinem po návratu ze školky v přírodě v pondělí 5.června /v 9.00 hodin na zahradě školky/. Program hradíme z třídních fondů.  
Naši malí modelové se již usmívají z fotografií! Můžete se těšit z tabla budoucích školáčků od pátku 19.května v kavárně Coffee Obsession /bývalé knihkupectví Honzík/.   Děkujeme majiteli...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU