Zájmové aktivity

Náš školní vzdělávací program je tvořen s důrazem na to, abychom činnostmi, které dětem nabízíme, poskytly dostatek podnětů k vnímání a rozvoji každé osobnosti. Každodenní aktivity, kterým děti mají možnost se věnovat, rozvíjí jejich individualitu. Každé dítě má možnost nalézt a uspokojit v jednotlivých činnostech své potřeby. A to nejen v průběhu vzdělávacích dopoledních bloků, ale také v odpolední nabídce zájmových kroužků.
 

Harmonogram otevřených zájmových kroužků ve školním roce 2019/2020

 

Den

Název kroužku

Vedoucí kroužku

Čas

Místo konání:

PO

„Povídálek“ /rozvoj osobnosti prostřednictvím etiky a etikety/

Jarmila Ohlídalová

13.00 – 14.00

Smajlíci

ÚT

„Paletka“ /výtvarné a keramické tvoření/

Naďa Brázdová

13.00 – 14.00

Smajlíci

ST

„Angličtina hrou“ /hrátky s angličtinou prostřednictvím pohybu/

Viviana Kalivodová

13.00 – 14.00

Smajlíci

ČT

„Všeználek“ /přírodovědecko – badatelský/

Denisa Mojteková

13.00 – 14.00

Smajlíci

„Sportík“ /sportovně pohybový/

Veronika Hlavinková

13.00 – 14.00

SC Naparia

 

„Hoblík a kladívko“ /polytechnické tvoření/

Naďa Brázdová

10.00 – 11.00

dílna v SSI, první pátek v měsíci

Činnost zájmových kroužků je zahájena od 1. října.
 

 ANOTACE NABÍZENÝCH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 


Den

Název zájmového kroužku, jeho anotace

Vedoucí kroužku

Čas

PO

„Povídálek“

 

13.00 – 14.00

Rozvoj osobnosti dítěte v oblasti prosociálního chování. Formou her a činností děti vnímají lidské hodnoty a učí se vzájemně naslouchat, tolerovat, respektovat, přijímat názor druhého, vnímat různé úhly pohledu, vést rozhovory v oblasti etiky, etikety a aktuálních každodenních situací okolního světa.

ÚT

„Divadélko“

 

13.00 – 14.00

Rozvíjí osobnost dítěte a jeho zájmy v oblasti řečových, komunikativních a hereckých dovedností. Podporuje přirozený mluvený projev, správnou výslovnost a pomáhá rozšiřovat slovní zásobu. Děti získávají elementární nejen herecké dovednosti jako např. práce s maňáskem, loutkou nebo marionetou, rozvíjí mluvený projev při zpěvu, tanci a hrách. Nedílnou součástí je účast na kulturních představeních, výstavách či setkání se se zajímavými osobnostmi.

„Paletka“

 

13.00 – 14.15

Rozvoj tvořivosti, senzitivity a kreativity dítěte prostřednictvím rukodělné práce s výtvarným i zbytkovým materiálem, seznamování se s řadou výtvarných technik, rozvoj smyslového vnímání a zručnosti při tvoření z keramické hlíny.

ST

„Angličtina hrou“

 

13.00 – 14.00

Elementární hrátky s angličtinou prostřednictvím pohybu, her, básní, písní a manipulačních činností. Při těchto aktivitách dítě získává základní slovní zásobu v anglickém jazyce, prožívá radost z jazyka a z jeho chápání souvislostí.

ČT

„Všeználek“

 

13.00 – 14.00

Badatelskými činnostmi a aktivitami, pokusy a měřeními děti získávají povědomí o zákonitostech přírody, o přírodních cyklech a dějích, o mechanických a technických principech. Učí se vytvářet odhady a úsudky k řešení jednoduchých badatelských úkolů a zkoumání, vyslovovat vlastní závěry.

„Notička“

 

13.00 – 14.30

Zdravé foukání a hraní na zobcovou flétnu. Individuální i skupinová hra na tělo, rozvíjení vnímání rytmu při melodizaci a rytmizaci říkadel. Prostřednictví dechových cvičení s pírky, míčky a dalším materiálem prohlubování návyků správného dýchání.

Sportík“

 

13.00 – 14.00

 

Rozvíjí sportovně pohybové předpoklady a dovednosti dítěte, napomáhá rozvoji v oblasti hrubé motoriky. Díky koncepčně postaveným lekcím rozvíjí přirozenou radost z pohybu dětí, koordinuje běh, chůzi, lezení, plazení, skoky a další přirozené pohyby dětí, které jsou nezbytné pro rozvoj dalších pohybových návyků. V neposlední řadě se děti při kolektivních hrách učí chápat a dodržovat pravidla hry a fair play jednání.

„Hoblík“

 

10.00 – 11.00

Prostřednictvím pravidelných „dílen“ děti rozvíjí jemnou motoriku, řemeslnou dovednost a konstruktivní myšlení. Při jednoduché řemeslné práci se dřevem a používáním nástrojů formují svou manuální zručnost a dovednost. Vnímají všechny etapy svého pracovního procesu při vzniku výrobku od přípravy pracovního místa a nástrojů až po jeho finální podobu.

každý první pátek v měsíci v dílně SSI Schaefer

 

Komplexní nabídka zájmových aktivit /mažoretky, taneční kroužek, floorball apod./ je v úvodu školního roku představena rodičům. Podle skutečného zájmu a potřeb dětí jsou následně otevřeny ty kroužky, jejichž kapacita je naplněna.

 

Milí rodiče, přijměte pozvání na zahradní slavnost, kterou v úterý 29. června 2021 v 16.00 hodin na zahradě školky organizují Bodlínci a Smajlíci. Těšit se můžete na krátký hudebně taneční...
Připomínáme, že nejpozději do 25.6. je nutné odevzdat přihlášku k docházce na prázdniny prostřednictvím e-mailu nebo předáním paní učitelce.
Počasí objednáno, chuť máme velkou, takže se těšíme na cyklistický výlet v pátek 25.6. v 8.00 hodin u školky. Kolo v dobrém technickém stavu, cyklistickou helmu, batůžek s pitím s sebou. Obědový balíček...
Upozorňujeme na změnu termínu. Společné fotografování proběhne ve středu 23. června v uvedených časech.
Prima školka je otevřena po celou dobu prázdnin od 7.7. do  20.8.2021 s provozní dobou 7.00 - 16.30 hodin. Provoz bude zajištěn ve dvou třídách, tj. jedna třída mladších dětí, druhá třída dětí straších. V...
V návaznosti na některé události týkající se provozu Prima školky pořádáme ve čtvrtek 10. června v 16.00 hodin mimořádnou schůzku rodičů dětí ze třídy Smajlíci a Bodlínci a dále rodičů ze třídy Světlušek,...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU